مدرس آواز ایرانی

وحید احمدی

آموزشگاه مهرشرق
  • 5 سال سابقه تدریس
  • شنبه تا پنجشنبه
  • همکاری در آلبوم از یاد رفته با استاد مزدا انصاری
  • تولید اثر هنری مثنوی شور با استاد مزدا انصاری
  • اجرا در سفارت هند بزرگداشت استاد لطفی سال ۹۱
  • اجرا در دانشگاه رودهن به مناسبت بزرگداشت استاد مشکاتیان
  • هنرآموخته نزد اساتید آواز حسن حسنی، غلامرضا رضایی
  • شناخت و تحلیل ردیف رضا شاکری
  • دوره شناخت شعر و موسیقی: دکتر کاخی، سهیل محمودی